Kjøpsvilkår og betingelser

Vi opplever i disse dager et stort avvik i valutakursene, og vi ser oss derfor nødt til å ta forbehold vedr. priser på vår hjemmeside.

LEVERINGSBETINGELSER


Vårt firma leverer hovedsakelig kapitalvarer til næringskunder. Våre nettsider er å regne som informasjon og veiledning til våre næringskunder. Vanlig angrerett som netthandel til privatpersoner gjelder derfor ikke her.

Ved salg av kapitalvarer fra vår butikk, e-mail, nettsider, brosjyrer, via telefon, eller basert på tilbud, så er det avtaleretten som gjelder.

Utstyr vi leverer kan i mange tilfeller variere hva gjelder kabler og støpsler ift. 230V og 400V / 1-FAS eller 3-FAS. Støpsler og kabler må leveres/monteres av autorisert elektriker der dette kreves. 

PRISER/FORSENDELSER


Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA, frakt samt miljøgebyr dersom ikke annet er oppgitt. Varene som sendes, sendes for kundens regning og risiko hvis ikke annet er avtalt.
Alle leveringer via våre transportører utføres og er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (NSAB 2015 – Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser) Last ned NSAB PDF her.

LEVERINGSTID


Lagervarer sendes omgående, eller etter avtale. Leveringstider er veiledende. Leveringer direkte fra produsent/hovedlager i inn- og utland, er basert på oppgave fra disse, uten ansvar for selger. Selger er uten ansvar for følgende av force majeure.

RETUR


Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Varer som ønskes returnert må være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen belastes omkostninger ved lager og kapitalutgifter inntil gjenstanden kan selges på nytt, minimum beregnes 30 % returgebyr. Spesialbestilte varer eller varer bestilt fra utlandet for levering direkte til kunde, og/eller varer som normalt ikke lagerføres av oss i Norge, tas ikke i retur.

REKLAMASJON


Reklamasjon angående manko i antall kolli, eller skade må skje skriftlig omgående ved varens ankomst, til transportør. Andre reklamasjoner må meldes senest innen utgangen av garantitiden. Ved kjøp av varer for videresalg vil ansvar for garantien ved produktet overdras til kjøper. 

Ved reklamasjon der problemet skyldes brukerfeil vil leverandørens utgifter måtte dekkes av kunden, eksempelvis kjøring, servicetimer etc. Vi oppfordrer alle kunder til å lese nøye igjennom produktets brukerveiledning ift. bruk, renhold, serviceintervaller osv. I tilfeller der brukerveiledning mangler ved levering av produktet påhviler det kundens ansvar å spørre om/skaffe til veie denne.

BETALING


Ved tilfredsstillende kreditt-rating, fakturerer vi varen den dagen den sendes fra vårt lager, 7 dagers betalingsfrist. Foreligger ikke tilfredsstillende kreditt-rating, betales varen får den blir sendt. Dette gjelder også for nye selskap som er under to år. For mindre sendinger benyttes også bedriftspakker eller postoppkravssendinger.

FORBEHOLD


Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesum, med eventuelle renter (1,2% pr. mnd.) og omkostninger helt ut er betalt. (Jf. Lov om pant §2 1980 kapittel §3-14 til 3,22). Kjøper skal holde gjenstanden forsikret inntil alle skyldige beløp er betalt. Er det innsigelser til denne avtalen, må dette meddeles omgående for bestillingsvarer, eller får levering av lagervarer.

AVBESTILLING OG ANGRERETT


Ved avbestilling før mottak av varer og tjenester faktureres ett gebyr på 30% av ordre.  Det er forbrukerkjøpsloven som regulerer forhold omkring et kjøp fra en bedrift, og denne loven åpner for at  forbruker kan avbestille varen før den er levert.  Er varen mottatt av deg, kan du ikke bytte eller levere varen tilbake med mindre du har avtalt dette med selger, eller at angrerettloven kommer til anvendelse.  Hvis du benytter deg av angreretten, må kunde som utgangspunkt erstatte selgers tap ved at du går fra avtalen om kjøp.

Garanti


Kjøper gis ett års garanti på material-, produksjons- og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. På servicearbeider og reservedeler gis 3 måneders garanti, dersom annet ikke er angitt. Kjøper forplikter seg til straks skriftlig å varsle selger når feilen oppdages eller burde vårt oppdaget. Fristen regnes fra fakturadato. Selger skal innen rimelig tid utbedre påberopte feil og mangler i garantitiden.

Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen/utbedringen. Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien hvis dette ikke særskilt er angitt. I stedet for å utbedre mangelen har selgeren rett til å foreta hel eller delvis omlevering. Alt garantiarbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker. Dersom dette ikke skjer bortfaller garantien. Selger påtar seg 3 måneders funksjonsgaranti fra fakturadato ved salg av brukte produkter. Garantien omfatter ikke konsekvensskader, verken ved kjøp eller leasing, og selger fraskriver seg ansvaret for skader som utstyret/salgsgjenstanden måtte gjøre på andre ting eller på personer. Selgers garantiansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av at installasjonen ikke er utført av selger eller den selger utpeker og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser, mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisninger/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.

  • inngrep/reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.
  • uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.
  • korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktige rom eller på grunn av vannkvaliteten.
  • slitasje som følge av normal bruk.